ናይ ዕዳን ዕዳኻ ክትከፍል ዘይምኽኣልን ምኽሪ

ዕዳ ንህይወትኩም ዝገዝኦ ዘሎ ኮይኑ’ዶ ይስምዓኩም፧ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎታትና ተጠቐሙ። ትወጽሉ መንገዲ ንምርካብ ብሓባር ክንሰርሕ ኢና።

ንዝኾኑ ካብዞም ዝስዕቡ ትፈልጥዎም ዲኹም፧

 • ክትትል ኣጥፊእኩም ኣለኹም ዲኹም፧
 • ትረኽብዎ ዘለኹም ፖስታ ናይ ዕዳታት፡ መዘኻኸሪታት ወይ ናይ ምስግዳድ ምልክታታት ጥራይ ድዮም፧
 • ደሞዝኩም ወይ ሕሳብኩም ተታሒዙ ኣሎ ድዩ፡ ከምኡ ድማ ዝኾነ ገንዘብ ካብ ባንክኹም ክተውጽኡ ኣይትኽእሉን ዲኹም፧
 • ገንዘብኩም ብፍጹም እኹል ኣይኮነን ድዩ፧

ነዚ ሕጂ ክትቅትርዎ ትደልዩ ዲኹም፧

በዞም ዝስዕቡ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና

 • ከበድቲ ቅልውላዋት
 • ክውንነታዊ ሓፈሻዊ መግለጺ ናይ ኲነታትኩም ምርካብ
 • ምስ ኣለቃሕቲ ብምስጢር ምስራሕ
 • ሕቶታት ብዛዕባ ካብ ምትሓዝ-ዝተሓለወ ሕሳብ ከምኡ ድማ ምውሳኽ እቲ መጠን ገንዘብ ናይ ካብ ምትሓዝ-ዝተሓለወ ሕሳብ
 • ንዕዳኻ ብሕጋዊ መስርሕ ዕዳኻ ክትከፍል ዘይምኽኣል ከምኡ ድማ ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ዕዳኻ ክትከፍል ዘይምኽኣል ምቊጽጻሩ

ንሕና ዝተፈለጥና ናይ ዕዳ/ዕዳ ምኽፋል ዝሰኣኑን ኣገልግሎት ምኽሪ ኢና debt/insolvency counselling service (ብመሰረት §305 ናይ ዕዳኻ ክትከፍል ዘይምኽኣል ሕጊ) ኣብ Offenbach

ኣብ Offenbach ዲኹም ትነብሩ፧ ተኣለዩና!

ሓገዝን ደገፋትን ኣብ ግዜ ቅልውላው ኮሮናክንሕግዝ ኢና ኣብዚ ዘለና!

እዚ ህሉው ኩነታት ንኮሮና ቫይረስን ምስኡ ዝተሓሓዝ ዘይንጹርነትን ንምቁጽጻርን ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ድረታታት፡ ንብዙሓት ሰባት ዓቢ ኮይንዎም ኣሎ። ኣብዚ ከበድቲ እዋናት፡ በይንኹም ክትኮኑ ኣይንሓድገኩምን ኢና።

ንሕና ኣለናልኩም

 • ኣብ ግዜ ህጹጽ እዋናትን ናይ ወጥሪ ኩነታትን
 • ብቴሌፎንን ብዝተሓለወ ናይ መስመር ኢንተርነት ባይታን ናጻን ምስጢራውን ምኽርታት እናሃብና
 • ኣብ ፍሉይ ኩነታት ድማ ብኣካል እናረኸብና
 • ኣብ ጸበብቲ ቅልውላዋት ብዝተኻእለ መጠን ክንርከበልኩም ኢና

ርኸቡና

Evangelisches Zentrum für
Beratung in Offenbach

069 / 829 770 40

Arthur Zitscher Straße 13
63065 Offenbach

ክፉት ምኽርታት፥
ወትሩ ሰኑይ 15.00 – 17.30
ወትሩ ረቡዕ 09.00 – 11.30
ወትሩ ዓርቢ 09.00 – 11.30

ኣብ Evangelisches Zentrum für Beratung ኣብ ውሽጢ Offenbach ትረኽብዎም ሰባት

Ernst Brünner

Beratung

Offenbach

069 / 82 97 70 40

E-Mail

Michael Franke

Leitung

Offenbach

069 / 82 97 70 40

E-Mail

Klaus Dickel

Beratung

Offenbach

069 / 82 97 70 40

E-Mail

Ute Föhre

Verwaltung

Offenbach

069 / 82 97 70 40

E-Mail

Brigitte Ernst

Verwaltung

Offenbach

069 / 82 97 70 40

E-Mail

David Mayer

Beratung

Offenbach

069 / 82 97 70 40

E-Mail

ምኽሪ ካብ ሃይማኖታዊ ወይ ዓለም-ለኻዊ ኣረኣእያኹምን ዜግነትኩምን ናጻ ብዝኾነ መንገዲ ይውሃብ። ኣድልዎ ዘይብሉ ምኽሪ ብምስጢራዊ ኣገባብን ብናጻን ንህብ።

ኣብ ፍራንክፈርት ዲኹም ትነብሩ፧ ኣብዚ ዝስዕብ ብጽሑ፥

ናይ ዕዳ ምኽሪ ንኻልእ ቦታታት፥

Forum Schuldnerberatung

ንናይ መጀመርታ ሓበሬታ ብኽብረትኩም ኣብዚ ዝስዕብ ብጽሑ፥

Schuldnerberatung Hessen