ክፉት ምኽሪታት

ክፉት ምኽሪ ኣብ Adolf-Reichwein መባእታ ቤትትምህርትን፡ Käthe-Kollwitz መባእታ ቤትምህርትን Ziehen ቤትምህርትን ንህብ።

Adolf-Reichwein- Grundschule & Käthe-Kollwitz-Grundschule in Zeilsheim

እቲ ሳይኮሎጂካዊ ምኽሪ ኣገልግሎት ኣብ Evangelisches Zentrum Höchst ኣብቲ ቦታ ምኽሪ ኣብ ምማኸሪ ክፍሊ ይህብ ኣብ Adolf-Reichwein መባእታ ቤትትምህርቲን Käthe-Kollwitz መባእታ ቤትትምህርትን Zeilsheim።

እዚ ምኽሪ ብስድራቤትን ቤተሰብን ስድራቤታት ብዘይ ናይመምህር ወይ ብናይ መምህር ተላኢኽካ ይወሃብ።

ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ኣብ Evangelisches Zentrum Höchst

እቲ ሳይኮለጂያዊ ምኽሪ ኣገልግሎት ኣብ Evangelisches Zentrum Höchst ናይ ህጻናትን ናጽላታትን ምኽሪ ይህብ።

ብዙሕ ሕቶታት ብዛዕባ ናይ ውላድኩም ማኦባለን ኣተዓባብያን ድሕሪ ምውላዶም ወይ ኣብቲ መጀመርታ ሰለስተ ዓመትሂወቶም። ምሳኻትኩም ኮንና ቅቡል ፍታሕ ክንጽዕረሉ ኢና ከም፡

  • ቀቀልጢፍካ ምብካይ
  • ናይ ድቃስ ጸገማት
  • ኣመጋግባ ጸገማት
  • ምፍልላይ ጭንቀት
  • ብርቱዕ ምክልኻል ብህሪ
  • ምቅዳሕ ምስ ጭንቀት
  • ዝኾነ ዘተሓሳስብ ኩነታት

Ziehen ቤትትምህርቲ

ስድራቤት፡ ብምህርቲን ናይ መንእሰያት ምኽሪ ኣገልግሎት ኣብ Evangelisches Zentrum am Weißen Stein ኣብቲ ቦታ ንናይ ምኽሪ ሰሉስ ካብ 12 ፋዱስ ክሳብ 2ድ.ቀ እዚ ኣገልግሎት ምኽሪ ኣብ ማማኸሪ ክፍሊ ኣብ Ziehen ትምህርቲ ቤት ኣብ ግዜ ትምህርቲ። ምኽሪ ከም ናይቲ በትምህርቲ ሓፈሻዊ ምኽሪን ብናይ ወይ ብዘይ ንናይ መምህር ምላኽ።

ገሊኡ ነገራት በይንካ ስለ ዘይፍታሕ ምኽሪ የድሊ። ምኽሪ ኣብ ከምዚ ኩነታት ይድሊ። ሱቅ ኢልካ መጺኹም ክትረኽቡና ትኽእሉ ወይ ካብ መዛኑኹም ዘተሓሳስበኩም እንተሃልዩ ሓቡሩና። ምሳኹም ኮና ንፍታሕ ክንሰርሕ ኢና። ክንሕግዘኩም ኢና ንርእስኩም መታን ክትሕግዙ።