ⵎⴰⵜⴰ ⵏⴽⵏⵉ

ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵖⵉⴼ Evangelischer Regionalverband (Regional Lutheran Association) ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏⵅ.

Evangelischer Regionalverband (Regional Lutheran Association) ⵢⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ Lutheran ⴷ the Lutheran Parish ⵏ Frankfurt ⴷ Offenbach. ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵏⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴼⴽⴰⵢ ⵏ ⵓⴱⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵟⵕⵕⵃ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵍⴰⵏⴹⵓⵕⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏⵜ ⵙⵉⵏ. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏⵅ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵟⵕⵕⵃ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⴰⵡ.

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵅ ⵏ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕ ⵛⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ, ⴰⵖⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴳ 55 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏⵅ ⵢⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵙⴼⵓⴽⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ Frankfurt ⴰⴽⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵄⵉⵛ ⵜⵓⴹⵔⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⵍⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ. ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵢⴳⴰ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵥⵥⴰⵍⵓⵜ ⵏ Lutheran ⵏ Frankfurt ⴷ Offenbach, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙⴰ ⵢⴳⴰ ⴰⵎⵓⵔ ⵙⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏⵅ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵄⵉⵛⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⴰⴽⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵔ ⵙ ⵜⴰⵥⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.

ⵉⵏⵓⴼⴰⵏⵅ ⵍⴰⵜⵏⴰⴽⴰ ⵙ ⵓⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ. ⵉⵏⵓⴼⴰⵏⵅ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵔ ⵍⴰ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⴰⵡ ⴼⴰⴱoⵔ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷoⴽ ⵎⴰⴳⴰ ⵓⴷⴷⴰⴷ, ⵓⵙⴳⴷ, ⴰⵎⵏⴰⴹ, ⴰⵏⴰⵡ ⵎⵖⴷ ⴰⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⵡⵙⵢⴰⵏ ⵏⵙⵏ. ⵉⵏⵓⴼⴰⵏⵅ ⴳ 3 ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵔ ⴳ Eschersheim, Höchst ⴷ Offenbach ⵢⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵉⵏⴳⵔ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍ ⴷ ⵍⵎⴰⵄⵉⵛⴰ, ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⵡ, ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵓⵊⵊⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ, ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⴹ ⵜⴰⵙⵎⵙⵙⵉⵜ ⵖⴼ ⵍⴰⵍⴽⵓⵍ ⴷ ⵍⵇⵎⵔ, ⴰⵍ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵍⴽⵔⵉⴷⵉ. ⵍⴰⵏⴰⴽⴰ ⴷⵉⵅ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ 5 ⵏ ⵜⵉⵣⴷⵓⵖⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ.

ⵍⴰⵏⵙⵅⴷⴰⵎ ⴽⵜⴻⵔ ⵏ 50 ⵓⵅⴷⴷⴰⵎ ⴳ 9 ⵓⴷⵖⴰⵔ. ⵉⵅⴷⴰⵎⵏⵅ ⵢⵍⴰ ⵖⵉⵔⵙⵏ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⴳ ⵍ ⵒⵙⵉⴽⵓⵍⵓⵊⵉ, ⵒⵉⴷⴰⴳoⵊⵢ, ⴷ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ, ⴱⵍⴰ ⴰⵏⵜⵓ ⵉⵙⵖⵔⵜⵏ ⴳ ⵛⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⵜⵏ ⵏ Frankfurt ⵍⴰⵜⵄⴰⵡⴰⵏ ⵜⴰⵔⴱⵉⵄⵜⵏⵅ, ⴰⵎ ⵉⵎⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵔⵙⴰⵍⵜ.

ⵉ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴽⵛⵎⴰⵜ ⵖⵔ ⴰⵙⵉⵜⴰ:

EFO Magazin