خدمات درمانی

گزینه های درمانی مختلفی وجود دارد که به شما کمک می کند بدون الکل زندگی کنید. ما این روش ها را درمان ترک می نامیم.

شما می توانید در مرکز مشاوره اعتیاد ، درمان ترک سرپایی را انجام دهید. 

هزینه های درمانی برای ترک برعهده بیمه گر بازنشستگی یا شرکت بیمه درمانی است (در صورت لزوم استثنا برای بیمه شدگان خصوصی).

بعد از اتمام درمان ترک بستری ، می توانید درمان سرپایی دیگری از ما دریافت کنید (درمان ترک بعد از بستری یا مراقبت های پیگیری).