مشاوره عمومی در مورد زندگی

همه چیز در زندگی همیشه مطابق برنامه پیش نمی رود. شما خودتان دقیقاً نمی دانید در هنگام بروز مشکل به کجا و با چه کسانی بایدارتباط برقرار کنید . یا آیا همه چیز به یکباره تغییر کرده و تحمل شرایط برای شما خیلی سخت می شود؟

لطفاً با ما تماس بگیرید:

 • بحرانهای حاد
  مشکلات با مسئولین و مکاتبات
  بازنگری در مورد حقوق اجتماعی شما (مانند مزایای بیکاری ، حقوق بازنشستگی ، کمک های اجتماعی)
  مشکلات در خانواده یا در زندگی مشترک
  در وضعیت فعلی زندگی خود فشار مضاعف تحمل میکنی
  به دنبال یک آپارتمان هستید
  و مسایل بیشتر

در صورت لزوم ، می توانیم در مراکز مشاوره تخصصی ، درمانگرها یا برای کمکهای قانونی واسطه باشیم.

مشاوره بدون در نظر گرفتن فرقه ، اعتقاد و ملیت شماست. ما با شما بصورت محرمانه ، رایگان و مستقل مشاوره می کنیم..
مشاوره داوطلبانه و رایگان است. همه مشاوره محرمانه است.

تماس با ما

Stephanie Laier

Verwaltung

Offenbach

069 / 82 97 70 99

E-Mail

Barbara Schwab

Beratung

Offenbach

069 / 82 97 70 99

E-Mail