رسنیز راپورونه

دا معلوم کړئ چې زموږ د مشورې ورکولو او مشورتي خدمتونو په اړه سیمه ایز او ملي رسنۍ څنګه راپور ورکوي