په داوطلبانه بیرته ستنیدو لپاره خپلواکه مشوره

موږ ستاسو د احتمالي بیرته ستنیدو یا راتلونکي مهاجرت په اړه هرډول پوښتنو ته مشوره درکړو.

له موږ سره خبرې وکړئ که:

  • تاسو خپل اصلي هیواد ته بیرته ستنیدو یا بل هیواد ته د مهاجرت په فکر کې یاست او خپلې پریکړې کې مرستې ته اړتیا لرئ
  • له تاسو څخه غوښتنه شوې چې هیواد پریږدئ
  • تاسو غواړئ خپل اصلي هیواد ته بیرته ستون شئ
  • تاسو اړتیا لرئ په آلمان یا خپل اصلي هیواد کې د خپل اوسیدو حالت روښانه کړئ
  • تاسو په خپل اصلي هیواد کې د ژوند کولو او کار کولو په اړه معلومات غواړئ
  • تاسو د هیواد پریښودو او اړوندو شرایطو په اړه پوښتنې لرئ
  • تاسو نوي پاسپورت، د ګمرک اسناد یا د بل ځای اسنادو ته اړتیا لرئ

زموږ د راستنیدو مشورې خپلواکې، په داوطلب توګه او وړیا دي. برخه اخیستنه محرمه ده او د پناه غوښتنې په روان کړنالرو هیڅ اغیزه نلري.

پرانیستې مشورې:
پنجشنبه 9:30am – 12:30pm او دوشنبه 2:00pm – 5:30pm .
تاسو کولی شئ انفرادي ټاکنه هم وکړئ.

ستاسو د اړېکې نیولو کس

Leonie Albert

Leitung Migrationsberatung

Höchst

069 / 75 93 672 40

E-Mail

Gülsah Kici Graulich

Sekretariat

Höchst

069 / 75 93 672 40

E-Mail

Malale Schokory

Beratung

Frankfurt

069 / 53 02 159

E-Mail