د بحران وړاندې مداخله؛ بیړنۍ مرسته

تاسو د سخت ناورین وضعیت سزه مخ یاست او عاجل مرستې ته اړتیا لرئ؟

له موږ سره خبرې وکړئ! موږ به له تاسو سره ګړندۍ او په اسانۍ سره ملاقات وکړو.
موږ به د حل د موندلو لپاره په ګډه کار وکړو.

دا محرمې مشورې په داوطلبانه او وړیا دي.

ستاسو د اړېکې نیولو کسان

Noriko Blaue

Beratung

Frankfurt

069 / 53 02 291

E-Mail

Karin Müller

Sekretariat

Frankfurt

069 / 53 02 159

E-Mail

Miriam Schwarz

Beratung

Frankfurt

069 / 53 02 291

E-Mail

Farah Haidari

Beratung

Frankfurt

069 / 53 02 291

E-Mail

Gülsah Kici Graulich

Sekretariat

Höchst

069 / 75 93 672 40

E-Mail

Barbara Lueken

Beratung

Frankfurt

069 / 53 02 291

E-Mail

Susanne Schupp

Beratung

Frankfurt

069 / 53 02 291

E-Mail