ስድራቤትን amp; ዝዓብዩ ዘለዉ ቆልዑትን

ትኽክለኛ ቦታ ን ዓብን ንእሽቶን ጸገማት ኣብ ናይ ስድራቤት ሂወትን ምዕባይ ቆልዑትን።

ምጹና ንኸምዚኦም ዘኣመሰሉ ኩነታት፡:

  • ብኣተዓባብያኻ እንተበርቲዕካ
  • ቆልዓኻ ምስ የዕሩኽቱ ጸገም እንተልይዎ፡ ኣብ መዋእለ ህጻናት፡ ቤትትምህርቲ ወያብ ስልጠንኦም ወይ ኣብ ስራሕ
  • ርግጸኛ እንተዘይኮንካ ከም ወላዲ ኣተኣላልያኻ ወይ ምስ መጻምድትኻ ምስዘትሰማማዕ
  • ውላድካ ብጽሕና ያቱ እንተሎ’ሞ ትሽህገር እንተሎኻ
  • ኣብ ሞንጎኻን መጻምድትኻን ክርክር እንተሎን ምስ ስድራቤትካን
  • ተፈላሊኻ ወይ ክትፈላለ ትሓስብ ኣሎኻ ወይ ፍትሕን ኢሞ እንታይ ከም ትገብር ዘይትፈልጥ
  • ቆልዓ እንተወለድካሞ ኩሉ ቅኑዕ ክትገብር እንተደሎኻ
  • ጥንስቲ እንተኾንካ ሞ ብዙሕ ሕቶ እንተሎካ

ምኽሪ ብ ወለንታን ብዘይ ክፍሊትን ኢዩ። ምስጢር ከኣ ዝተዓቀበ ኢዩ። ተርጎምቲ ከም ኣድላይነቱ ያትዉ ኢዮም።

እቶም ምኩራት ኣማኸርትና ምሁርስት ስፐሻሊስት፡ ሳይኮሎጂስትን ሾሻል ፐዳጎጂን። እቶም ዝበለጸ ኣገልግሎት ዝህቡ ብዝብል ተሰሊምና ኢና ብ ናይ ሃገራዊ ናይ ጀርመን ትምህርታዊ ምኽሪን መሪሕነትን ኣኼባ።