ምኽርን ምዕዶን ንመንእሰያት

ንሕና ንመንእሰያት ናይ ምኽርን ምዕዶን ኣገልግሎት ኣብ ግዜ ጸገሞም ኣብ ገዛን፡ ቤት-ትምህርትን ወይ ኣብ ውልቃዊ ሂወቶምን ንህብ።

ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ጸገማት ክትረኽቡና ትኽእሉ፡

  • ሓደ ሕደ ግዜ ኩሉ ነገር ካብ ዓቐን ንላዕሊ ኮይኑ ኽስምዓካ ከሎ፧
  • ወላ ሓደ ዘየልቦ ብጀካ ጭንቀት ኣብ ገዛ፧
  • ነገራት ምስ መዛኑኻ ምስምማዕ ክኣብዩኻ ከለዉ፧
  • ጭንቀት ኣብ ቤት-ምህርቲ ዘሎ ክትጻወሮ ምኽኣል ምስ እትስእ፧
  • ዝምድናኻ ኣብ ሽግር ምስ ዝህሉ፧
  • ምስጢራት ከቢዱካ ምስ ዝህሉ፧

ትኽክል ዝኾንና ናይ ሓገዝ ቦታ ኢና ክከምዚኣቶም ዝበሉ ሽግራትን ጸገማትን ምስ ዝህልውኹም። ክንሰምዓኩምን፡ ምሳኹም ኮይንና ቅቡል ዝኾነ መፍትሒ ክንመያየጥን ንርእስኹም ክትሕግዝዋ ክንሕግዘኩም ኢና። እዚ ኩሉ ምስጢሩ ዝተዓቀበን ናይ ናጻ ኣገልግሎት ኢዩ ንኖኣኹም።

ምስ ትድውሉልና፡ ምስ ሓደ ካብቶም ኣማኸርትና ቆጸራ ክወሃበኩም ኢዩ። ብዙሕ ዝኾነ ሓበሬታ ብተለፎን ምቅራብ ኣየድልየኩምን ኢዩ።

ንዝበለጸ ሓበሬታ፡

Your contact persons

Mounia Assif

Sekretariat

Frankfurt

069 / 53 02 220

E-Mail

Claudia Hauer

Sekretariat

Frankfurt

069 / 53 02 220

E-Mail

Andrea Schare

Sekretariat

Höchst

069 / 75 93 672 10

E-Mail