مشاوره جهت یابی

به شما ارزیابی از مصرف الکل را می دهیم.

پس از این ارزیابی از مصرف الکل شما ، ما خدمات کمک مطابق وضعیت شخصی خود شما ارائه می دهیم. برای مثال ، ترک درمانی یا نوشیدن کنترل شده

ما برای مشاورهای فردی ، زوجی و خانوادگی را ارائه می دهیم. 

درمان اعتیاد به کمک جامع نیاز دارد. به همین دلیل با ایستگاه های سم زدایی ، کلینیک های تخصصی ، گروه های خودیاری ، مشاوره بدهی و سایر خدمات اجتماعی همکاری می کنیم.

ما با 15 گروه پشتیبانی اعتیاد همکاری می کنیم. گروه های خودیاری اعتیاد در گروه پشتیبانی فرانکفورت سازماندهی می شوند. گروه پشتیبانی فرانکفورت خدماتی برای همه مشکلات مربوط به اعتیاد (الکل ، مواد مخدر غیرقانونی ، قمار ، اعتیاد به رفتار) دارد. همچنین گروه های پشتیبانی اعتیاد با موضوع متمرکز به عنوان مثال: گروه اقوام یا زنان فعالیت میکنند. ما خوشحال می شویم که شما را در یک گروه خودیاری قرار دهیم .

مشاوران ما مربیان اجتماعی ، مددکاران اجتماعی و روانشناسان هستند.

مشاوره داوطلبانه و رایگان است. همه مشاوره محرمانه است. در صورت لزوم با مترجمان مشاوره می شود.

مشاوران شما

Monika Schiemann

Sekretariat & Anmeldung

Frankfurt

069 / 53 02 302

E-Mail

Katrin Werland

Beratung & Therapie

Frankfurt

069 / 53 02 305

E-Mail

Martin Meding

Leitung

Frankfurt

069 / 53 02 301

E-Mail

Anzhelina Blum

Beratung & Therapie

Frankfurt

069 / 53 02 303

E-Mail