د طبي – روانې – ارزونې لپاره چمتووالی (MPU)

موږ تاسو سره د ورک شوي موټر چلونکي جواز ترلاسه کولو لپاره د روانې ارزونې (MPU) چمتو کولو کې مرسته کوو.

د لا زېاتو معلوماتو لپاره ووګورئ:

German

ستاسو د اړېکې نیولو کسان

Monika Schiemann

Sekretariat & Anmeldung

Frankfurt

069 / 53 02 302

E-Mail

Katrin Werland

Beratung & Therapie

Frankfurt

069 / 53 02 305

E-Mail

Martin Meding

Leitung

Frankfurt

069 / 53 02 301

E-Mail

Anzhelina Blum

Beratung & Therapie

Frankfurt

069 / 53 02 303

E-Mail