د بحران وړاندې مداخله

موږ تل هڅه کوو چې د شدید بحرانونو په صورت کې ژر تر ژره د ملاقات وړاندیز وکړو (مرګ، د ماشومانو ساتنه په پام کې نیول شوې، ځان وژنه، جدي ناروغي، حادثه او داسې نور).

شدید بحرانونه لاندې مثالونه لري ، د مثال په توګه:

  • مرګ
  • د ماشومانو ساتنه په پام کې نیول شوې
  • ځان وژنه
  • سخته ناروغي
  • پیښه
  • او داسې نور

مهرباني وکړئ پدې کوم حالت کې زموږ د سکرترېت سره اړیکه ونیسئ. موږ منظم لنډمهاله لیدنه د ځوانانو لپاره وړیا ساتو.

ستاسې د اړیکو نیولو کسان

Mandy Hanke

Sekretariat

Frankfurt

069 / 53 02 221

E-Mail

Andrea Schare

Sekretariat

Höchst

069 / 75 93 672 10

E-Mail